LUISTERT DE GEMEENTE EIGENLIJK WEL NAAR DE BURGER OF DRIJVEN ZE GEWOON HUN ZIN DOOR?

Ondanks negatieve adviezen van de gebiedscommissies van zowel Overschie als Hillegersberg-Schiebroek houdt het college van B&W van Rotterdam nog steeds vast aan het terrein van de wielerbaan Ahoy aan de Landscheiding als kansrijke evenementenlocatie.

Beide gebiedscommissies, maar ook de bewonersorganisaties in HiS hadden en hebben grote bezwaren tegen deze locatie omwille van onder andere de mogelijk (cumulatie van) geluidshinder, de te grote loopafstanden van/naar het metrostation Meijersplein en het ontbreken van voldoende parkeergelegenheid.

Toelichting van de gemeente:

Het college neemt de adviezen niet over en neemt de locatie aan de Landscheiding 101 toch op in de lijst van kansrijke evenementenlocaties. 

De opmerkingen m.b.t. bereikbaarheid en externe veiligheid zijn onderdeel van het vervolgonderzoek indien deze locatie verder uitgewerkt wordt als evenementenlocatie. 

De opmerkingen over geluidshinder zijn voor het college op dit moment geen reden om de locatie niet als kansrijk te benoemen. 

Het college weegt het stedelijk belang af ten opzichte van het lokale belang en heeft de opgave om evenementenlocaties te zoeken verspreid over de stad voor grote en middelgrote evenementen. 

Tevens doet het college op dit moment nog geen uitspraken over welk type evenement hier plaats kan vinden en onder welke voorwaarden.  

Alle adviezen zijn gewogen en hier is een lijst van 21 kansrijke evenementenlocaties uit gekomen. De lijst is een inventarisatie van de (on)mogelijkheden van de 21 kansrijke evenementenlocaties vanuit het oogpunt van de gemeentelijke clusters, Rotterdam Festivals en de veiligheidsdiensten. 

Dit zegt echter nog niets over de haalbaarheid als evenementenlocatie. Dit is afhankelijk van de interesse van een organisator en het type evenement in combinatie met de mogelijkheden per locatie. 

Daarom is vervolgonderzoek nodig om te kijken of de locaties in huidige staat geschikt zijn en of er aanpassingen nodig zijn. In samenwerking met Rotterdam Festivals brengen we deze lijst onder de aandacht bij organisatoren. 

Blijkt een locatie mogelijk geschikt te zijn voor een evenement dan brengen we de gebiedscommissie hiervan op de hoogte. In het vervolgonderzoek hebben we nadrukkelijk aandacht voor de ondergrond en andere faciliteiten zoals bereikbaarheid, geluid, type evenement, veiligheid, stikstof etc. 

Ook brengen we in het vervolgonderzoek eventuele investeringen in kaart die nodig zijn om het terrein geschikt te maken voor evenementen. 

Op basis van geschiktheid en interesse van een organisator start de gemeente in 2021 met een pilot op de locatie. Na de pilot wordt de locatie en het evenement geëvalueerd met alle betrokkenen. 

Indien de locatie ook voor de langere termijn in beeld blijft als evenementenlocatie, wordt er voor de locatie een locatieprofiel opgesteld, waarin de gebiedscommissies worden gevraagd te participeren. Dit locatieprofiel dient vervolgens ook geborgd te worden in het bestemmingsplan door middel van een bestemmingsplanprocedure.

Aldus de gemeente Rotterdam die van mening is dat het stedelijk belang prevaleert boven lokaal belang.

Maar… daar zijn we nog niet klaar mee! Dit gebied kenmerkt zich door een veelvoud aan overlastgevende factoren zoals vliegveld, HSL, Randstadrail, G>K> van Hogendorpweg en als klap op de vuurpijl ook nog eens de nieuwe Rijksweg A 16 Rotterdam.

Een evenemententerrein is de druppel die de overlastemmer doet overlopen. De bewoners van Schiebroek zijn het meer dan zat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *