Schiebroek wacht anderhalf jaar verkeersellende!

De binnenkort (augustus) te starten werkzaamheden aan het kruispunt Kleiweg-Uitweg-Rozenlaan, zoals u in onze vorige editie kon lezen, hebben nu ook geleid tot schriftelijke vragen aan het College vanuit de  gemeenteraad. Vooral het gebrek aan communicatie naar de bewoners van Hillegersberg en Schiebroek was voor een lid van de CDA-gemeenteraadsfractie aanleiding het college om opheldering te vragen. 

Zwarte Piet

De indruk bestaat dat gemeentewerken de ‘zwarte Piet’ doorschuift naar de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zelfs bewoners die zich desgevraagd hebben aangemeld om in een klankbordgroep plaats te nemen,  hebben nog altijd geen enkele informatie ontvangen. Hoe de omleidingen worden aangegeven en zo ja, welke maatregelen er getroffen worden om de onontkoombare extra hinder te beperken is nog altijd niet bekend. 

Ringdijk uitgesteld

Wat wel bekend is geworden is dat de werkzaamheden aan de Ringdijk pas plaats zullen gaan vinden nadat de verlengde A16 gereed is gekomen. Pas dan zal de Ringdijk tussen de Jasonweg en de Melanchtonweg worden opgehoogd en worden voorzien van ‘fluisterasfalt’ 

Let wel, het stuk Ringdijk tussen de Uitweg en de Melanchtonweg wordt wel aansluitend aan de werken op de Kleiweg-Uitweg aangepakt (versmallen en asfalteren) .

Verkeersveiligheid rondom Fatimaschool

Een andere zaak is de verkeers(on)veiligheid rondom de Fatimaschool. Zoals bekend wordt op het terrein van de inmiddels gesloopte Mattheusschool een nieuw schoolgebouw voor de Fatimaschool gebouwd. Thans zijn 600 leerlingen nog over drie verschillende locaties in de wijk ondergebracht. In de nieuwe situatie is plaats voor zo’n 750 leerlingen. Dat heeft ontegenzeggelijk gevolgen (lees: toename) voor de verkeersdrukte en daarmee de verkeersveiligheid in de straten rondom deze school. Haastige ouders in auto’s die kriskras worden geparkeerd versus fietsende kinderen en andere bakfietsende ouders vormen nu al een probleem en dat zal dus alleen maar groter worden. Vooral bewoners van de smalle Vuurpijlstraat hebben hun bezwaren daarover geuit en hun zorgen worden gedeeld door de bewonersorganisatie, de leden van de gebiedscommissie en ook het bestuur en de directie van de school. Omdat alle neuzen voor wat betreft de aandacht voor de verkeersveiligheid dezelfde kant op staan zal er op korte termijn overleg gaan plaats vinden om daarvoor oplossingen te zoeken en om de gemeente (Stadsontwikkeling) te overtuigen van de noodzaak om ook daadwerkelijk passende maatregelen te treffen.

Het stond op de tekening…..

De tramhalte op het Kastanjeplein voor de Goede Herderkerk is ondanks protesten al enige tijd geleden opgeheven. De haltepaal en de abri verdwenen al snel en onlangs werden ook de tramsporen en de bestrating vernieuwd. Wat bleef c.q. werd teruggeplaatst was een prullenbak (model Rotterdamse stijl…). Volstrekt nutteloos, want de tram rijdt er zonder te stoppen voorbij, er staan geen reizigers meer te wachten en niemand heeft daar verder meer iets te zoeken. 

Maar ja, het stond op tekening, dus… 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *